ขณะนี้นักเรียนสามารถประเมินการสอนของอาจารย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ได้ตั้งแต่ วันที่ 17 กันยายน 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

** อย่าลืม พิมพ์ใบยืนยันการประเมินเพื่อไปฟังผลการเรียนกับอาจารย์ที่ปรึกษา **


คำอธิบาย
- การประเมินการสอนทางอินเทอร์เน็ต เป็นการดำเนินการเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อผลการเรียนของนักเรียน/นักศึกษาแต่อย่างใด
- การประเมินการสอนของอาจารย์เป็นหน้าที่หนึ่งของนักเรียน
- นักเรียนไม่สามารถประเมินย้อนหลังในภาคเรียนก่อนหน้านี้ได้ กรุณาทำแบบประเมินให้ครบ ตามภาคเรียนที่กำหนด
- หากมีปัญหาในการประเมิน กรุณาติดต่อ