ระบบยังไม่เปิดให้ประเมินค่ะ !


คำอธิบาย
- การประเมินการสอนทางอินเทอร์เน็ต เป็นการดำเนินการเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อผลการเรียนของนักเรียน/นักศึกษาแต่อย่างใด
- การประเมินการสอนของอาจารย์เป็นหน้าที่หนึ่งของนักเรียน
- นักเรียนไม่สามารถประเมินย้อนหลังในภาคเรียนก่อนหน้านี้ได้ กรุณาทำแบบประเมินให้ครบ ตามภาคเรียนที่กำหนด
- หากมีปัญหาในการประเมิน กรุณาติดต่อ